# A B C D F G H I K L M N O P R S T U V W X Z Ö

C

G

M

V

X